หลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ

 • : The six Principles
 • Bahasa Malaysia: Prinsip-prinsip Pelaburan Bertanggungjawab (PRI)
 • Deutsch: Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investment
 • Español: Principios para la Inversion Responsable
 • Français: Principes pour l’investissement responsable
 • Indonesian: Prinsip-prinsip Investasi yang Bertanggungjawab1
 • po poIsku: Zasady odpowiedzialnego inwestowania
 • Português: Princípios Para o Investimento Responsável
 • Svenska: De sex principerna
 • Русский: Принципы Ответственных Инвестиций
 • עברית: עקרונות להשקעות אחראיות
 • العربية: مبادئ الاستثمار المسؤول
 • ไทย: หลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ
 • 中文: 负责任的投资的原则
 • 日本語: 責任投資原則(以下「本原則」)
 • 한국어: 책임투자원칙

The 6 Principlesในฐานะนักลงทุนประเภทสถาบัน เรามีหน้าที่ในการปฏิบัติโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้รับประโยชน์รายต่างๆ ของเรา ภายใต้บทบาทของผู้ที่ได้รับความไว้วางใจนี้ เราเชื่อว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, and Corporate Governance หรือ ESG) อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ได้ (ในระดับที่แตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท ส่วนธุรกิจ ภูมิภาค ประเภทสินทรัพย์ และในช่วงเวลาต่างๆ) เราตระหนักอีกด้วยว่าการนำเอาหลักปฏิบัติเหล่านี้มาใช้จะสามารถสร้างความสมดุลได้ดียิ่งขึ้นระหว่างนักลงทุนและวัตถุประสงค์ในวงกว้างของสังคม ดังนั้นเราจะมุ่งมั่นในหลักปฏิบัติต่อไปนี้หากมีความสอดคล้องกับความรับผิดชอบที่เราได้รับมอบหมายความไว้วางใจให้ดำเนินการ:

1 พึงนำประเด็นด้าน ESG มาประกอบการวิเคราะห์และการตัดสินใจลงทุน

แนวปฏิบัติ

 • นำประเด็นด้าน ESG มาระบุไว้ในถ้อยแถลงนโยบายลงทุน (Investment Policy Statements)
 • ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการวัด การตรวจและการวิเคราะห์ประเด็นด้าน ESG
 • กำหนดให้ผู้จัดการกองทุนทั้งภายในและภายนอกพึงพิจารณาประเด็นด้าน ESG
 • เรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกรรมด้านลงทุน (เช่น บริษัทวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทที่ปรึกษา บริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริษัทหรือสถาบันวิจัยด้านการลงทุน รวมทั้งบริษัทจัด อันดับ ฯลฯ) นำประเด็นด้าน ESG เป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์วิจัยการลงทุน
 • สนับสนุนสถาบันวิชาการและสถาบันวิจัยต่างๆ ให้ผลิตผลงานด้าน ESG
 • สนับสนุนการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ESG ให้กับบุคลากรในแวดวงการลงทุน

2 พึงใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างจริงจัง และนำประเด็นด้าน ESG เป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติ

 • พัฒนาและเปิดเผยนโยบายและหลักปฏิบัติการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น
 • พึงระมัดระวังการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ในกรณีมอบอำนาจหรือจ้างผู้จัดการกองทุนภายนอก ควรกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายหรือแนวทางที่กำหนด
 • มีส่วนร่วมต่อการพัฒนานโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐานการใช้สิทธิในสถานะผู้ถือหุ้น (Shareholder rights) ทั้งการสนับสนุนและการคุ้มครองรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น
 • ให้ผู้ถือหุ้นร่วมตระหนักว่า ESG เป็นเรื่องระยะยาวที่จะต้องคำนึงถึง
 • ริเริ่มและเสริมสร้างความร่วมมือด้าน ESG และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับบริษัทที่ลงทุน
 • สนับสนุนเรียกร้องให้ผู้จัดการกองทุนอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นด้าน ESG ที่เกี่ยวข้อง

3 พึงสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ ที่ กบข. ลงทุนเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG

แนวปฏิบัติ

 • สนับสนุนเรียกร้องให้มีการจัดทำรายงานด้าน ESG อย่างมีมาตรฐาน (เช่น Global Reporting Initiative)
 • สนับสนุนเรียกร้องให้มีการเปิดเผยประเด็นด้าน ESG ในรายงานประจำปี
 • สนับสนุนเรียกร้องให้บริษัทมีหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณอันพึงปฏิบัติ ให้มีมาตรฐานและบรรทัดฐานที่ดี
 • สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG

4 พึงส่งเสริมประเด็นด้าน ESG ให้เกิดการยอมรับและให้เกิดการปฏิบัติในอุตสาหกรรมการลงทุน

แนวปฏิบัติ

 • ให้รวมหลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ เป็นส่วนหนึ่งในการยื่นข้อเสนอรับบริการ
 • กำหนดทิศทางด้านการลงทุนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตั้งแต่การว่าจ้างผู้จัดการกองทุน การติดตามกำกับและดูแล การวัดผลการดำเนินงาน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้มั่นใจว่าขั้นตอนการบริหารการลงทุนจะส่งผลที่ดีในระยะยาวอย่างเหมาะสม
 • สื่อสารความคาดหวังด้าน ESG กับผู้ให้บริการด้านการลงทุน
 • ทบทวนความสัมพันธ์ที่มีกับผู้ให้บริการด้านการลงทุนที่ไม่สามารถเข้าถึงความคาดหวังที่มีได้
 • สนับสนุนการพัฒนาสร้างตัววัดเทียบในด้าน ESG ให้มีมาตรฐานที่ดี (Benchmarking ESG integration)
 • สนับสนุนการพัฒนากฎระเบียบหรือนโยบายให้สอดคล้องต่อการนำหลักการด้าน ESG ไปใช้หรือปฏิบัติ

5 พึงให้ความร่วมมือในการนำหลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบมาใช้ปฏิบัติ

แนวปฏิบัติ

 • ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายและฐานข้อมูล เพื่อที่จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ การรายงาน การเรียนรู้ไปพร้อมกัน
 • รวบรวมประเด็นด้าน ESG ที่เกี่ยวข้องไว้อ้างอิง
 • พัฒนาและสนับสนุนในความร่วมมือการริเริ่มแนวทางใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นด้าน ESG

6 พึงรายงานข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าในการดำเนินงานตามหลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ

แนวปฏิบัติ

 • เปิดเผยประเด็นด้าน ESG ที่อยู่ในงานและการปฏิบัติด้านลงทุน
 • เปิดเผยข้อมูลหรือนโยบายที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิในด้าน ESG เช่น หลักการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นโยบาย ESG ของบริษัท เป็นต้น
 • เปิดเผยเงื่อนไขที่ขอให้ผู้ให้บริการด้านการลงทุนมีหลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ
 • สื่อสารกับสมาชิกผู้เป็นเจ้าของเงินถึงความสำคัญของ ESG
 • รายงานความคืบหน้าและความสำเร็จในการปฏิบัติตามหลักการด้าน ESG
 • ศึกษาผลกระทบในการนำหลักการนี้มาใช้
 • ใช้ประโยชน์ของการรายงานด้าน ESG เพื่อขยายผลไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง

หลักปฏิบัติในการลงทุนด้วยความรับผิดชอบนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มนักลงทุนประเภทสถาบันจากนานาชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการนำเอาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการด้านการลงทุนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เลขาธิการสหประชาชาติเป็นผู้จัดการประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดกระบวนการนี้ขึ้น

โดยการลงนามในหลักปฏิบัตินี้ เราในฐานะนักลงทุนได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะว่าเราจะรับเอาหลักปฏิบัติเหล่านี้ไปปฏิบัติหากมีความสอดคล้องกับความรับผิดชอบที่เราได้รับมอบหมายความไว้วางใจให้ดำเนินการ นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะทำการประเมินถึงความมีประสิทธิภาพและปรับปรุงเนื้อหาของหลักปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา เราเชื่อว่าการกระทำเช่นนี้จะทำให้เรามีความสามารถมากขึ้นในการบรรลุผลได้ตามพันธกิจที่เรามีต่อผู้รับประโยชน์รายต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสมดุลได้ดียิ่งขึ้นระหว่างกิจกรรมการลงทุนของเราและผลประโยชน์ในวงกว้างของสังคม

เราจึงขอสนับสนุนให้นักลงทุนรายอื่นๆ รับเอาหลักปฏิบัติเหล่านี้ไปดำเนินการ