עקרונות להשקעות אחראיות

 • : The six Principles
 • Bahasa Malaysia: Prinsip-prinsip Pelaburan Bertanggungjawab (PRI)
 • Deutsch: Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investment
 • Español: Principios para la Inversion Responsable
 • Français: Principes pour l’investissement responsable
 • Indonesian: Prinsip-prinsip Investasi yang Bertanggungjawab1
 • po poIsku: Zasady odpowiedzialnego inwestowania
 • Português: Princípios Para o Investimento Responsável
 • Svenska: De sex principerna
 • Русский: Принципы Ответственных Инвестиций
 • עברית: עקרונות להשקעות אחראיות
 • العربية: مبادئ الاستثمار المسؤول
 • ไทย: หลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ
 • 中文: 负责任的投资的原则
 • 日本語: 責任投資原則(以下「本原則」)
 • 한국어: 책임투자원칙

The 6 Principles

כמשקיעים, אנו מחוייבים לפעול לקידום עניין המוטבים שלנו לטווח הארוך. כנאמנים, אנו מסכימים שנושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי (ESG: environmental, social and corporate governance) עשויים להשפיע על ביצועי תיקי השקעות (באורח שונה כלפי חברות, תחומים, סוגי השקעות ובמהלך הזמן). כמו כן, אנו מכירים בכך שיישום עקרונות אלה יתרום לקידום מטרות חברתיות רחבות. לכן, בהתאמה לאחריותנו כמשקיעים, אנו מתחייבים לעקרונות הבאים:

 

1. נשלב נושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי בניתוחי ההשקעות ובתהליכי קבלת ההחלטות.

פעולות אפשריות:

 • • הכללת נושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי במדיניות ההשקעות הרשמית;
 • • תמיכה בפיתוח מנגנונים, אמצעים למדידה, וניתוחים שקשורים בנושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי;
 • • הערכת היכולות של מנהלי ההשקעות בארגון להטמיע בו נושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי;
 • • הערכת היכולות של מנהלי השקעות חוץ מוסדיים לכלול נושאי סביבה, חברה וממש;ל תאגידי
 • • פנייה למספקים שירותי השקעות (אנליסטים פיננסיים, יועצים, מנתחים, חברות מחקר וחברות דירוג) להטמיע מדדים בנושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי לתוך המחקר והניתוח;
 • • עידוד מחקר אקדמי ואחר בנושאים אלה;
 • • תמיכה בהכשרת מומחים להשקעות בנושאי סביבה,חברה וממשל תאגידי.

2. נהיה בעלי עניין פעילים ונשלב סביבה, חברה וממשל תאגידי במדיניות ובעשייה שלנו.

פעולות אפשריות:

 • • פיתוח מדיניות של בעלות פעילה אשר מתאימה לעקרונות מסמך זה ודיווח עליה;
 • • ידוא זכות ההצבעה למימוש מדיניות זאת או פיקוח על עמידה בעקרונות בזכות ההצבעה (אם מבוצעת בידי גורם חיצוני);
 • • פיתוח כישורים בקרב מנהלי ההשקעות למעורבות בנושאים של סביבה, חברה וממשל תאגידי בחברות ובתאגידים (הכשרת אנשי הארגון או באמצעות מיקור־חוץ);
 • • השתתפות בפיתוח מדיניות, בחקיקה ובקביעת סטנדרטים (כגון קידום של זכויות בעלי המניות והגנה עליהן);
 • • הצעה לאישור החלטות לטווח הארוך בנושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי באסיפת בעלי מניות;
 • • מעורבות והתמקדות בניהולם של החברות והתאגידים שאנו בעלי עניין בהם את נושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי;
 • • הצטרפות לשיתופי פעולה לקידום יזמות למעורבות בנושאים שבמסמך;
 • • בקשה ממנהלי ההשקעות להוכיח פעילות בנושאי סביבה, חברה וממשל תאגיד ולדווח על פעילות זו.

3. נדרוש ונעודד שקיפות בנושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי ממגוון כלי ההשקעה שבהם אנו משקיעים.

פעולות אפשריות:

 • • דרישה לדיווח עקבי בנושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי (באמצעות שימוש בכלים כגון ה -Global Reporting Initiative GRI - יזמה בינלאומית הכוללת הנחיות לדיווח בנושא אחריות תאגידית);
 • • דרישה לדיווח על נושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי בדוחות הכספיים של הישות שבה אנו משקיעים;
 • • דרישה מהחברות למידע על הטמעה של הנורמות, התקנים, העקרונות ההתנהגותיים והיזמות הבינלאומיות (כגון ה־GRI UN Global Compact );
 • • תמיכה ביזמות ובהחלטות של בעלי מניות המקדמות שקיפות בנושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי.

4. נקדם את אימוצם ויישומם של עקרונות אלה במגזר ניהול ההשקעות.

פעולות אפשריות:

 • • הכללת דרישות המתחשבות בעקרונות אלה בבקשות להצעות התקשרות;
 • • חיבור בין זכויות המשקיעים, תהליכי הפיקוח, מדדי הביצועים ומסגרת התמריצים (לדוגמה, הבטחה שמערכת ניהול ההשקעות תשקף ראייה ארוכת טווח);
 • • הצגת הדרישות הקשורות לנושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי לספקי השירותים;
 • • חידוש קשרים עם ספקי שירותים שכשלו לעמוד בציפיות בתחומי סביבה, חברה וממשל תאגידי;
 • • תמיכה בפיתוח כלים למדידה של מידת השילוב של נושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי;
 • • תמיכה בפיתוח חקיקה או מדיניות אשר תאפשר את יישום העקרונות האלה.

5. נפעל בשיתוף פעולה כדי ליישם עקרונות אלה ביתר יעילות.

פעולות אפשריות:

 • • תמיכה/השתתפות ברשתות ובמסגרות לקידום ידע כדי לחלוק כלים, מאגרי מסמכים ודיווחי משקיעים בתור חלק מתהליך הלמידה;
 • • עיסוק משותף בעניינים מתפתחים;
 • • פיתוח יזמות משותפות לקידום היישום של העקרונות ותמיכה בהם.

6. נדווח על פעילותנו ליישום העקרונות ועל התקדמותה.

פעולות אפשריות:

 • • חשיפת הדרכים לשילוב נושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי בנוהל ההשקעות;
 • • חשיפת הפעילויות המייצגות בעלות פעילה (הצבעות, מעורבות בניהול או דיאלוג עם החברה);
 • • חשיפת הנדרש מספקי השירותים ליישום העקרונות;
 • • ידוע ושיתוף בעלי העניין בנושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי ובעקרונות שבמסמך זה;
 • • דיווח על ההתקדמות או ההישגים ביישום העקרונות באמצעות הגישה "ציית או הסבר";
 • • בחינת ההשפעה של יישום העקרונות שבמסמך זה;
 • • דיווח עקבי להגברת המודעות אצל המעגל הרחב של בעלי העניין.

העקרונות להשקעות אחראיות פותחו בידי קבוצה בינלאומית של משקיעים מוסדיים, הם משקפים את הרלוונטיות ההולכת וגדלה של נושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי למגזר ההשקעות. תהליך פיתוח העקרונות נערך בחסות המזכיר הכללי של האו"ם, מר בן קי-מון.

בכך שאנו המשקיעים חותמים על העקרונות, אנו מתחייבים באופן פומבי לאמץ וליישם עקרונות אלה כחלק ממחויבותנו למוטבים. כמו כן, אנו מתחייבים להעריך את יעילות התהליך ולשפר את תוכן העקרונות במשך השנים. אנו מאמינים שיישום עקרונות אלה במגזר ההשקעות ישפר את יכולתנו לעמוד במחויבויות שלנו למוטבים ולהיערך טוב יותר לפעילות המשלבת הסתכלות רחבה על צורכי החברה.

אנו מעודדים משקיעים נוספים לאמץ את העקרונות שבמסמך.