Zasady odpowiedzialnego inwestowania

 • : The six Principles
 • Bahasa Malaysia: Prinsip-prinsip Pelaburan Bertanggungjawab (PRI)
 • Deutsch: Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investment
 • Español: Principios para la Inversion Responsable
 • Français: Principes pour l’investissement responsable
 • Indonesian: Prinsip-prinsip Investasi yang Bertanggungjawab1
 • po poIsku: Zasady odpowiedzialnego inwestowania
 • Português: Princípios Para o Investimento Responsável
 • Svenska: De sex principerna
 • Русский: Принципы Ответственных Инвестиций
 • עברית: עקרונות להשקעות אחראיות
 • العربية: مبادئ الاستثمار المسؤول
 • ไทย: หลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ
 • 中文: 负责任的投资的原则
 • 日本語: 責任投資原則(以下「本原則」)
 • 한국어: 책임투자원칙

The 6 PrinciplesJako inwestorzy instytucjonalni mamy obowiązek działania w najlepszym interesie naszych inwestorów. Biorąc pod uwagę tą powierniczą rolę, uważamy, że czynniki środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) mogą wpłynąć wyniki portfolio inwestycyjnego (w różnym zakresie w zależności od przedsiębiorstw, sektorów, regionów, grup aktywów i czasu). Ponadto uważamy, że uwzględnienie tych czynników może umożliwić inwestorom szersze spojrzenie na społeczeństwo. Dlatego, aby wypełniać nasze powiernicze zadania, zobowiązaliśmy się postępować zgodnie z następującymi wytycznymi:

1 Włączenie standardów ESG w procesy dokonywania analiz i podejmowania decyzji.

Możliwe działania:

 • Uwzględnienie zagadnień ESG w polityce inwestycyjnej
 • Wsparcie rozwoju narzędzi, pomiarów i analiz związanych z ESG
 • Ocena możliwości kierownictwa ds. wewnętrznych inwestycji do przyjęcia standardów ESG
 • Ocena możliwości kierownictwa ds. zewnętrznych inwestycji do przyjęcia standardów ESG
 • Skierowanie prośby do dostawców usług inwestycyjnych (takich jak analitycy finansowi, konsultanci, brokerzy, firmy badawcze lub zajmujące się wyceną), aby zintegrowały czynniki ESG przy sporządzaniu badań i analiz
 • Zachęcenie do naukowców do prowadzenia badań w tym zakresie
 • Wspieranie szkoleń ESG dla profesjonalistów ds. inwestycji

2 Będziemy aktywnymi właścicielami i zastosujemy standardy ESG w naszej polityce i działaniach.

Możliwe działania:

 • Rozwój i ogłoszenie aktywnej polityki w dziedzinie własności zgodniej z Wytycznymi
 • Przestrzeganie prawa do głosowania lub monitorowanie zgodności z polityką głosowania (w przypadku zlecenia firmie zewnętrznej)
 • Poszerzanie możliwości zaangażowania (w sposób bezpośredni lub przez firmę zewnętrzną)
 • Uczestnictwo w rozwoju polityki, przepisów oraz standardów (takich jak promocja i ochrona praw udziałowców)
 • Ogłoszenie rezolucji udziałowców zgodnej z długoterminowymi uzgodnieniami ESG
 • Angażowanie firm w standardy ESG
 • Uczestnictwo we wspólnych inicjatywach dotyczących zaangażowania
 • Skierowanie prośby do kierownictwa ds. inwestycji, o przygotowywanie raportów na temat zaangażowania w standardy ESG

3 Należyte ogłoszenie standardów ESG przez firmy, w których inwestujemy.

Możliwe działania:

 • Skierowanie prośby o standardowy raport dotyczący ESG (z wykorzystaniem takich narzędzi jak Global Reporting Initiative)
 • Skierowanie prośby o zintegrowanie standardów ESG z rocznymi sprawozdaniami finansowymi
 • Skierowanie prośby o informacje dotyczące przyjęcia/ zgodności ze stosownymi normami, standardami, procedurami postępowania lub międzynarodowymi inicjatywami (takimi jak UN Globar Compact)
 • Wspieranie inicjatyw udziałowców i uchwał promujących rozpowszechnianie standardów ESG

4 Promocja akceptacji i wprowadzania zasad w branży inwestycyjnej.

Możliwe działania:

 • Umieszczenie wymagań związanych z zasadami w prośbach o propozycje (RFP)
 • Odpowiednie dostosowanie zleceń, monitorowanie procedur, wskaźników wydajności i struktury motywacji (na przykład zapewnienie, że proces zarządzania inwestycjami odzwierciedla długoterminową perspektywę)
 • Komunikowanie wymagań ESG dostawcom usług inwestycyjnych
 • Ponowna analiza stosunków z dostawcami usług, którzy nie spełniają wymagań ESG
 • Wspieranie rozwoju narzędzi do porównywania integracji ESG
 • Wspieranie odpowiednich przepisów oraz rozwoju polityki umożliwiającej wprowadzenie Zasad

5 Wspólna praca nad zwiększeniem skuteczności we wprowadzaniu zasad.

Możliwe działania:

 • Wsparcie/ uczestnictwo w sieciach i platformach informacyjnych, aby wspólnie dzielić się narzędziami, zasobami i korzystać z raportów inwestorów jako źródło wiedzy
 • Wspólne analizowanie odpowiednich zagadnień
 • Rozwój lub wsparcie inicjatyw dotyczących współpracy

6 Każdorazowe informowanie o naszych działaniach i postępach we wprowadzaniu zasad.

Możliwe działania:

 • Informowanie, w jaki sposób standardy ESG są zintegrowane z działaniami inwestycyjnymi
 • Informowanie o aktywnych działaniach właścicieli (głosowanie, zaangażowanie i/lub polityka dialogu)
 • Informowanie o wymaganiach od dostawców usług w związku z zasadami
 • Informowanie beneficjentów o standardach i zasadach ESG
 • Składanie raportów o postępach i/lub osiągnięciach dotyczących zasad z wykorzystaniem zasady 'Comply or Explain'1
 • Określenie wpływu zasad
 • Wykorzystanie raportów, aby zwiększyć świadomość szerszej grupy udziałowców

1Zasada “Comply or Explain” wymaga od sygnatariuszy zgłaszania sposobu wprowadzenia w życie zasad lub wyjaśnienia, jeżeli nie są one przestrzegane.

Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania zostały stworzone przez międzynarodową grupę inwestorów i są one odzwierciedleniem wzrastającej roli zagadnień środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego dla inwestycji. Ten proces został oficjalnie zapoczątkowany przez Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych.

Podpisując się pod zasadami, my jako inwestorzy publicznie zobowiązujemy się do ich przestrzegania i wprowadzania w życie, wypełniając naszą odpowiedzialność jako powiernika. Ponadto zobowiązujemy się do oceny ich skuteczności dalszego ulepszania z duchem czasu. Jesteśmy przekonani, że to usprawni naszą zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań w stosunku do naszych beneficjentów a także to lepszego dostosowania działań inwestycyjnych do ogólnego interesu społeczeństwa.

Zachęcamy innych inwestorów do przyjęcia tych zasad.