De sex principerna

 • : The six Principles
 • Bahasa Malaysia: Prinsip-prinsip Pelaburan Bertanggungjawab (PRI)
 • Deutsch: Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investment
 • Español: Principios para la Inversion Responsable
 • Français: Principes pour l’investissement responsable
 • Indonesian: Prinsip-prinsip Investasi yang Bertanggungjawab1
 • po poIsku: Zasady odpowiedzialnego inwestowania
 • Português: Princípios Para o Investimento Responsável
 • Svenska: De sex principerna
 • Русский: Принципы Ответственных Инвестиций
 • עברית: עקרונות להשקעות אחראיות
 • العربية: مبادئ الاستثمار المسؤول
 • ไทย: หลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ
 • 中文: 负责任的投资的原则
 • 日本語: 責任投資原則(以下「本原則」)
 • 한국어: 책임투자원칙

The 6 PrinciplesSom institutionella placerare är det vår uppgift att handla i våra förmånstagares bästa intresse på lång sikt. I den förvaltarrollen anser vi att miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrning & governance (”environmental, social, and corporate governance” – ESG), kan påverka resultatet för investeringsportföljer (i olika omfattningar för olika företag, branscher, regioner, tillgångsklasser och tidpunkter). Vi inser även att tillämpning av dessa principer kan bidra till att sammanföra investerarnas mål med mer övergripande sociala målsättningar. Därför åtar vi oss, i den mån det är förenligt med vårt  förvaltningsansvar, att följa:

Princip 1: Vi ska införliva ESG-frågor i våra processer för placeringsanalyser och beslutsfattning.

Potentiella handlingar:

 • Behandla ESG-frågor i uttalanden om placeringspolicyer
 • Stödja utvecklingen av verktyg, mått och analyser kopplade till ESG
 • Bedöma möjligheterna för interna placeringschefer att införliva ESG-frågor                   
 • Bedöma möjligheterna för externa placeringschefer att införliva ESG-frågor     
 • Be leverantörer av placeringstjänster (såsom finansanalytiker, konsulter, mäklare, forskningsbyråer, eller kreditinstitut) att införliva ESG-faktorer i forsknings- och analysutveckling  
 • Främja akademisk och annan forskning i den här frågan
 • Förespråka utbildning om ESG för placeringsutövare                

Princip 2: Vi ska vara aktiva ägare och införliva ESG-frågor i vår ägarpolicy och –praxis.

Potentiella handlingar:

 • Utarbeta och presentera en aktiv ägarpolicy, som är förenlig med principerna                
 • Utöva rösträtt eller övervaka efterlevnad av röstningspolicyn (om den sköts externt)
 • Utarbeta en engagemangsfunktion (antingen direkt eller med extern hjälp)
 • Medverka i utveckling och fastställande av policyer, bestämmelser och normer (såsom att verka för och skydda aktieägarnas rättigheter)
 • Registrera bolagsbeslut i förenlighet med långsiktiga ESG-hänsynstaganden
 • Driva ESG-frågorna med andra företag
 • Medverka i samverkande engagemangsinitiativ
 • Begära att placeringschefer företar och rapporterar ESG-relaterat engagemang

Princip 3: Vi ska begära ändamålsenlig redovisning om ESG-frågor av de företag som vi investerar i.

Potentiella handlingar:

 • Begära standardiserad redovisning av ESG-frågor (med hjälp av verktyg såsom Global Reporting Initiative)
 • Begära att ESG-frågor införlivas i årsberättelsen                                               
 • Begära information från företag avseende antagande/efterlevnad av relevanta regler, normer, uppförandekoder eller internationella initiativ (såsom FN:s Global Compact)
 • Stödja aktieägarinitativ och bolagsbeslut som främjar redovisning av ESG

Princip 4: Vi ska verka för acceptans och implementering av principerna inom investeringsbranschen.

Potentiella handlingar:

 • Inkludera principrelaterade krav i förslagsförfrågningar                     
 • Anpassa placeringsmandat, övervaka förfaranden, prestationsmått och bonusstrukturer i enlighet därmed (till exempel försäkra att processerna för placeringsförvaltning speglar långsiktiga tidshorisonter där det är tillämpligt)
 • Kommunicera ESG-förväntningar till leverantörer av placeringstjänster
 • Granska förbindelserna med tjänsteleverantörer som inte uppfyller ESG-förväntningarna
 • Stödja utveckling av verktyg för att mäta införlivandet av ESG
 • Stödja utveckling av bestämmelser eller policyer som möjliggör implementering av principerna             

Princip 5: Vi ska samarbeta för att förbättra vår effektivitet genom implementering av principerna.

Potentiella handlingar:

 • Stödja/medverka i nätverk och informationsplattformar för att dela verktyg, samla resurser och bruka investerarrapportering som läromedel         
 • Gemensamt tackla relevanta problem som uppstår
 • Utarbeta eller stödja lämpliga samverkande initiativ

Princip 6: Vi ska var och en redovisa våra handlingar och framsteg när det gäller implementering av principerna.

Potentiella handlingar:

 • Redovisa hur ESG-frågor införlivas i placeringpraxis
 • Redovisa aktiva ägaraktiviteteter (röstning, engagemang och/eller policydialog)
 • Redovisa vad som krävs av tjänsteleverantörer avseende principerna               
 • Kommunicera med förmånstagare om ESG-frågor och principerna          
 • Rapportera framsteg och/eller bedrifter avseende principerna, i form av metoden ‘Efterlev eller Förklara’1
 • Sträva efter att fastställa principernas inverkan           
 • Utnyttja redovisning som ett sätt att öka medvetandet bland en bredare grupp intressenter

1 Metoden 'Efterlev eller Förklara', kräver att de som undertecknat principerna redovisar hur de implementerar dem, eller ger en förklaring till varför de inte efterlever dem.

Principerna för ansvarsfull investering har sammanställts av en internationell grupp institutionella placerare, för att spegla den allt viktigare betydelsen av frågor rörande miljön, samhället och bolagsstyning i placeringsförfaranden. Processen sammankallades av Förenta nationernas generalsekreterare.

Genom att underteckna principerna, åtar vi som placerare oss offentligt att anta och implementera dem, i den mån det är förenligt med vårt förvaltningsansvar. Vi åtar oss även att utvärdera principernas effektivitet och förbättra deras innehåll med tiden. Vi anser att detta kommer att bidra till en ökad förmåga att uppfylla våra åtaganden gentemot våra förmånstagare, såväl som att göra våra placeringsaktiviteter mer förenliga med övergripande samhällsintressen.

Vi uppmanar andra placerare att anta principerna.